ข้อกำหนดระเบียบและวิธีการประมูล

ก.) ข้อกำหนดการประมูล
ผู้จัดประมูลจะเป็นผู้กำหนด ในแต่ละข้อดังนี้
1.) วิธีการประมูลสินค้า
2.) ระยะเวลาประมูลสินค้าแต่ละครั้งและแต่ละรายการ
3.) สินค้าที่จะประมูลในแต่ละครั้ง

ข.) ระเบียบการเข้าร่วมประมูล
1.) ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องแสดงเอกสาร และแจ้งความจำนงที่จะลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประมูลแก่ผู้จัดประมูล โดยนำหลักฐานมายื่นให้ดังต่อไปนี้
1.1) กรณีเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้งสำเนาทะเบียนบ้านโดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
1.2) กรณีเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้นำหนังสือเดินทาง [Passport] พร้อมทั้ง รับรองสำเนาถูกต้อง
1.3) กรณีเป็นนิติบุคคลให้นำสำเนาหนังสือรับรอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัท หรือ บริษัท (มหาชน) แล้วแต่กรณี และรับรองสำเนาถูกต้องโดยหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจ ทั้งนี้หนังสือรับรองจะต้องออก โดยผู้มีสิทธิออกให้ตามกฎหมายไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันออกหนังสือ จนถึงวันทำการประมูล พร้อมทั้ง สำเนารับรองถูกต้องบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ

:: ประกาศ ::
ผู้จัดประมูลจะคิดค่าธรรมเนียมการ จัดการจากผู้ซื้อ ต่อรายการ ดังนี้
สินค้ามูลค่าตั้งแต่
1 – 100,000 บาท คิด 10 %
100,001 – 300,000 บาท คิด 5 %
สินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 300,001 บาท ไม่คิดค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ

2.) ผู้เข้าร่วมประมูล จะต้องวางเงินประกันจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) หรือ USD 6,000 (หกพันเหรียญสหรัฐอเมริกา) ให้แก่ผู้จัดประมูล โดยชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ (กรณีต่างจังหวัด) สั่งจ่ายในนาม บริษัท บางกอกอ๊อคชั่นเนียร์ส จำกัด หรือโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ ดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ สาขา หลักสี่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 189-4-21985-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนนวัดศรีวารีน้อย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 296-2-32287-5
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 596-0-00118-2
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนบางนา-ตราด ก.ม.18 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-2-67009-9
3.) ผู้จัดการประมูลจะออกหมายเลขบัตรเพื่อแสดงการเข้าร่วมประมูล ให้แก่ผู้เข้าประมูลที่ได้ปฏิบัติตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้วหากผู้เข้าร่วมประมูลไม่ชนะการประมูลในรายการใดๆ ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถขอรับเงินประกันคืน ได้ทันที หรือภายใน 3 วันภายหลังการประมูลเสร็จสิ้น โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน อื่นใดทั้งสิ้น หากผู้เข้าร่วมประมูลชนะการประมูล ทางผู้จัดประมูล จะถือเงินประกันดังกล่าวไว้ จนกว่าผู้ชนะการประมูลจะชำระราคาค่าสินค้าที่ประมูลเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระราคาประมูล ผู้จัดประมูลมีสิทธิที่จะริบเงินประกันดังกล่าว ข้างต้น และถ้าหากมีความเสียหายอย่างใดๆ ผู้ชนะการประมูล ก็ยังต้องรับผิดในความเสียหายอีกส่วนหนึ่งด้วย หากบัตรประมูลสูญหาย ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องรีบแจ้งผู้จัดประมูลทันทีและจะต้องรับผิดในความเสียหายใดๆที่เกิดจากหมายเลขบัตรประมูลของผู้เข้าร่วมประมูลนั้น
4.) เมื่อลงทะเบียนแล้วผู้เข้าร่วมประมูลสามารถตรวจสอบเครื่องจักรทุกรายการได้ก่อนการประมูล 3 วัน ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. – 17.00 น. และให้ถือคุณสมบัติเครื่องจักร ตามที่เป็นอยู่โดยไม่คำนึงถึงข้อความใดๆ ในเอกสารการประมูล สินค้าทุกรายการขายประมูลตามสภาพ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค.) การประมูล
1.) การประมูลให้เสนอราคาด้วยการยกมือชูหมายเลขบัตร ผู้เข้าร่วมประมูลที่ให้ราคาสูงสุดจะมีสิทธิ์เป็นผู้ซื้อ โดยผู้จัดประมูลจะเป็นผู้ให้สัญญาณสิ้นสุด การประมูลว่าเป็นผู้ชนะการประมูล หากเกิดกรณีพิพาทระหว่างผู้ร่วม ประมูลคำตัดสินของผู้จัดการประมูลถือว่าเป็นที่สุด
2.) ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินจำนวน 25% ของราคาสินค้าที่ประมูล ทั้งหมดภายใน 3 วัน หลังวันประมูล ส่วนที่เหลือจะต้อง ชำระให้แล้วเสร็จ ภายใน 8 วันหลังวันประมูล
3.) ผู้ชนะการประมูลไม่สามารถยกเลิกรายการสินค้าที่ประมูลได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และหากผู้ชนะการประมูลละเลยเสีย ไม่ชำระราคาสินค้า ที่ประมูลตามกำหนด จะถือว่าผู้ชนะการประมูลสละในทรัพย์ที่ประมูลได้ และความในข้อนี้ ผู้ชนะการประมูล ยังต้องรับผิดในส่วนต่างที่ผู้จัดประมูลนำสินค้าประมูล ออกขายซ้ำอีกครั้งหนึ่งหากได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคา และค่าขายทอดตลาดชั้นก่อน
4.) หากผู้ชนะการประมูลไม่ชำระราคาค่าสินค้าที่ประมูลได้ภายในกำหนด ผู้จัดประมูลมีสิทธิริบบรรดาเงินที่ผู้ชนะ การประมูลชำระไว้ทั้งหมด
5.) ในการประมูลนี้แม้ว่าผู้จัดการประมูลทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนผู้ขายสินค้า แต่ผู้จัดการประมูลจะไม่รับ ผิดชอบแทนผู้ขายสินค้า ซึ่งเกิดจากการละเลยในการดำเนินการใดๆ ก็ตาม โดยที่ก่อนวันประมูลได้เปิดโอกาสให้ผู้ประมูลตรวจสอบคุณภาพ และรายเอียดต่างๆ ของสินค้าเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว ดังนั้นเมื่อผู้ประมูลเข้าสู้ราคาจนเป็นผู้ชนะการประมูล จึงถือได้ว่าผู้ชนะการประมูลได้แสดงเจตนาในการซื้อสินค้าที่ชัดเจนแล้ว ผู้ชนะการประมูลไม่สามารถอ้างเหตุใด ๆ มาปฏิเสธในการชำระราคาค่าสินค้าส่วนที่เหลือต่อทางผู้จัดประมูลได้
6.) บรรดาเอกสารใดๆ ที่ผู้จัดการประมูลด้แนบมาพร้อมกับบัตรหมายเลขผู้ประมูล หรือที่ได้แจกเพิ่มเติมภายหลังจากการลงทะเบียน หรือได้ปิดประกาศไว้ในสถานที่จัดประมูลให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้
7.) กรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ประมูลยังไม่โอนไปจนกว่า ผู้ชนะการประมูลจะชำระค่าสินค้า ครบถ้วนทุกรายการที่ประมูลได้ภายในระยะเวลาที่ผู้จัดประมูลกำหนด

ง.) การส่งมอบสินค้าที่ประมูล
1.) เมื่อผู้ชนะการประมูลชำระราคาสินค้าที่ประมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดประมูลมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าที่ประมูลพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ชนะการประมูล ณ.สถานที่ที่ทำการประมูล
2.) ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับมอบสินค้าที่ตนประมูลได้และขนย้ายออกไปทันทีทั้งนี้ไม่เกิน 8 วันและจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสินค้าที่ตนประมูลได้ทุกประการ
หากผู้ชนะการประมูลไม่ขนย้ายสินค้าที่ตนประมูลได้ออกภายในเวลาที่กำหนด ผู้ชนะการประมูลต้องชำระค่าเช่าสถานที่เก็บสินค้าทีประมูลได้ ให้แก่ผู้จัดประมูลในอัตราวันละ 500 บาท ต่อสินค้า 1 รายการ และหากผู้ชนะการประมูลละเลยไม่นำสินค้าออกภายใน 60 วัน หลังจากวันประมูลผู้ชนะการประมูลยินยอมให้ ผู้จัดประมูลดำเนินการโดยวิธีใด ๆในการนำสินค้าดังกล่าวออกประมูลใหม่ และนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ค่าเช่าเก็บสินค้า ค่าดูแลสินค้า ค่าจัดประมูลตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจนครบถ้วนหากได้เงินไม่พอชำระหนี้ผู้ชนะการประมูลยังคงต้องรับผิดในส่วนที่ขาดจนครบถ้วน
3.) ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสินค้าที่ตนประมูลได้ทุกประการ
4.) หากผู้ชนะการประมูลประสงค์จะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับสินค้าที่ประมูลได้แทนตน ผู้ชนะการประมูลจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจในการรับสินค้าประมูลแทนต่อผู้จัดการประมูลตามแบบที่ได้แนบในหนังสือหมายเลขบัตร
 5.) ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม หากผู้จัดการประมูลไม่สามารถส่งมอบสินค้า ที่ผู้ชนะการประมูลทำการประมูลไปได้ ผู้จัดการประมูลมีหน้าที่รับผิดชอบ เพียงแต่การคืนเงินมัดจำ หรือคืนเงินค่าสินค้า (โดยไม่มีดอกเบี้ยใดๆ ทั้งสิ้น) ที่ได้รับมาจากผู้ชนะการ ประมูลตามจำนวนของสินค้าที่ผู้จัดการประมูล ไม่สามารถส่งมอบได้เท่านั้น

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2312-6959-60, 0-2740-7990-2

ติดต่อทีมงาน (คลิกเลย!!)
ซื้อรถเครน รถเครนราคาถูก ขายเครน ขายเครน ขายเครน

thThai